Jak bylo uvedeno v předchozích článcích, termíny pro dokončení splaškové kanalizace jsou dva. K 31.3.2019 má být kolaudována hlavní stoka, to znamená akce placená z prostředků SVK a dotací. Pokud proběhne kolaudace úspěšně, budou se moci do nové kanalizace postupně přepojovat jednotlivé domácnosti. Termín dokončení přípojek je 31.8.2019.

Pro dokončení hlavní stoky je nutný souhlas všech vlastníků pozemků, kteří byli přímo dotčeni stavbou kanalizace. Zhotovitel stavby bude žádat o podpis předávacího protokolu s uvedením případných nedodělků, u terénních úprav a osetí travnatých ploch se předpokládá termín odstranění do 31.5.2019. U veřejných prostranství bude komunikace a další plochy přebírat zástupce MěÚ Nové Město, Osadní výbor Rokytno bude chtít zohlednit i případné vlastní požadavky na úklid a podobně.

Realizace přípojek probíhá podle dokumentace, kterou majitelé nemovitostí obdrželi loni v létě (psali jsme zde). Na tyto malé projekty byl vydán územní souhlas. Samotné vykopání a uložení materiálu přípojek je v režii každého majitele nemovitosti. Není určen centrálně žádný dodavatel materiálu ani firma na zemní práce. Případné nabídky budou zveřejněny nejpozději v únoru na těchto stránkách. U materiálu připomínáme rozdíl kruhové tuhosti SN4 a SN8, je lépe volit SN8 kvůli stálosti tvaru potrubí a zamezení vniku dešťové nebo spodní vody do potrubí. Povinnosti vlastníka kanalizační přípojky jsou uvedeny v Zákonu o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb.

Pro úplnost uvádíme doporučení Ing. Jiřího Šmerince z Vodárenské akciové společnosti:

- pokud bude budovaná část kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace realizována na pozemcích, které nejsou veřejným prostranstvím a jedná se o nezpevněné zelené plochy -  potrubí kanalizační přípojky z materiálu PP či PVC SN4 lze použít
 
- vzhledem ke smutným skutečnostem, které bohužel již ve velké míře nastaly u obdobných staveb (kdy například vlivem nekvalitně provedených prací došlo k postupné deformaci hrdel a masivnímu nátoku drenážních vod do přípojek splaškové kanalizace a dále do veřejné splaškové kanalizace /tyto závady dle zákona č. 274/2001 Sb. § 3 a 9, odst. (6) museli úplně zbytečně složitým způsobem odstraňovat majitelé nemovitostí/) doporučuje VAS zvážit investici do materiálu z PP či PVC SN8 

 O samotném průběhu kontroly přípojky před její připojením do stoky a smluvních náležitostech vůči VAS budeme informovat.