Vážení občané města/majitelé rekreačních objektů na území města, věnujte prosím pozornost těmto informacím:

V níže uvedených dnech Vám budou městem předávány v jednotlivých vybraných lokalitách města „Betlém“, „Brožkův kopec“ a „Výhledy“ a v místních částech města „Maršovice“ a „Rokytno“ nádoby o objemu 240 l (plastové popelnice hnědé barvy) určené na biologicky rozložitelný komunální odpad rostlinného původu z domácností a zahrad (dále jen „BRKO“). Dovolujeme si Vás tímto požádat aby se jeden plnoletý zástupce Vaší rodiny dostavil v daný den a dobu k převzetí této nádoby. V případě, že si ji v tomto termínu nevyzvednete, bude možné si ji po předchozí domluvě vyzvednout na TS službách s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě. Ten kdo si nádobu nevyzvedne, a to s ohledem na skutečnost, že o likvidaci bioodpadu tímto způsobem nemá zájem, upřednostňuje domovní kompostování, platí pro něj stejný režim svozu zbytkového komunálního odpadu v dané lokalitě v daném období tj. od 01.04. do 31.10. daného kalendářního roku 1 x 14 dnů v lichý týden, od 01.11. do 31.03. daného kalendářního roku 1 x týden.

Všechny nádoby jsou označeny na přední straně nádoby nápisem „BRKO“ a logem města „NMNM žije přírodou“, na zadní straně nádoby je číselná řada, která bude identifikovat uživatele nádoby.

Termíny výdeje nádob:

úterý dne 02.06.2020 v době od 15,00 hod. do 17,00 hod. budeme u objektu „ARCHE“ na Rokytně vydávat nádoby určené pro obyvatele a rekreanty místní části města Rokytno.  

Žádáme Vás, abyste třídění bioodpadů věnovali svoji pozornost a do nádob odkládali pouze odpady, pro které jsou tyto nádoby určeny. Jen tak může nastavený systém fungovat a plnit svůj účel.

Do nádob na bioodpad nepatří plastové sáčky. Vytříděný bioodpad vysypte ze sáčku do nádoby, prázdný sáček odhoďte do kontejneru na plasty. Plastový odpad nelze zpracovat na kompostárně.

POZOR !!!

Nádoby na směsný komunální odpad (dále jen „SKO“) kovové a plastové popelnice o objemu 110 l, 120 l budou odváženy ve změněném režimu svozu.

Jedná se o rozšíření pilotního projektu města zavedeného v roce 2018 v místní části města Jiříkovice v rámci zavedeného systému nakládání s komunálním odpadem v Novém Městě na 2 Moravě a jednotlivých místních částech stanovený obecně závaznou vyhláškou města č. 4/2012 a č. 5/2012 podpořený z dotačního projektu OPŽP.

Systém svozu odpadů bude v těchto vybraných lokalitách města a místních částí města od 25. týdne roku 2020 probíhat následovně:

I. od 15.06.2020 do 31.10.2020:

1) V lichý týden svoz nádob na směsný komunální odpad „SKO“ 1 x 14 dnů (nádoby jsou ve vlastnictví majitele nemovitosti).

2) V sudý týden svoz nádob nádob na „BRKO“ – bioodpad rostlinného původu z domácností a zahrad 1 x 14 dnů (nádoby jsou ve vlastnictví města).

II. od 1.11.2020 do 31.03.2021:

1) 1 x týden nádoba na „SKO“ – směsný komunální odpad

2) nádoby 240 l na „BRKO“ – bioodpad rostlinného původu z domácností a zahrad bez vývozu.

Obecně bude platit tento režim svozu :

1) od 01.04. do 31.10. daného kalendářního roku budou nádoby na „SKO“ i „BRKO“ sváženy 1 x 14 dnů („SKO“ v lichý týden, „BRKO“ v sudý týden)

2) od 1.11. do 31.03. daného kalendářního roku budou nádoby na „SKO“ sváženy pravidelně 1 x týden, nádoby na „BRKO“ budou bez vývozu).

Výše poplatku za komunální odpad je vypočítávána z celkových nákladů na systém nakládání s komunálním odpadem. Změnou svozu odpadů se město snaží snižovat množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku, tím omezovat nárůst nákladů na svoz a likvidaci odpadu a s tím i související možnost navyšování poplatku za komunální odpad.

Veškerá opatření města, která jsou zaváděna mají za cíl nenavyšovat stávající výši místního poplatku za komunální odpad.

Pro Vaši informaci uvádíme následující:

- v roce 2013 bylo vytříděno celkem 721 t bioodpadu, náklady činily 936 tis. Kč; na skládku bylo uloženo celkem 1 923 t směsného komunálního odpadu. Náklady činily 4 849 tis. Kč.

- v roce 2019 bylo vytříděno celkem 1 204,2 bioodpadu , náklady činily 1 428 tis. Kč; na skládku bylo uloženo celkem 1 765,32 t směsného komunálního odpadu, náklady činily 4 578 tis. Kč.

Děkujeme za Váš čas, pochopení a spolupráci na rozšíření tohoto projektu města.