Přítomno členů: 7

Omluven: 0

Na schůzi OV bylo projednáno:

-         osadní výbor před nedávnem opětovně požádal o skácení jasanů u výjezdu z komunikace “devítky” na hlavní silnici. Původní žádost podaná cca před dvěma lety byla zaměstnanci MěÚ zamítnuta, jelikož se v řízení odvolávalo sdružení LIPA, které s kácením nesouhlasila. Nyní bylo na žádost pro změnu odpovězeno, že jasany nejsou na pozemku města, tudíž o skácení rozhoduje Krajská správa a údržba silnic. Ta se skácením nesouhlasí s odůvodněním, že bezpečnost stromy neohrožují a výjezd musí zabezpečit vlastník místní komunikace, navíc jasany podél silnice vedoucí z Maršovic do Rokytna jsou zařazeny do programu Revitalizace alejí Vysočiny- ORP Nové Město na Moravě II.etapa. V rámci udržitelnosti je třeba stromy zachovat na stanovišti 10 let od revitalizace, která proběhla v roce 2013.

 -         na spodní části obce stále chybí světla veřejného osvětlení, která byla poškozena bouřkou a 6. 6. byla odvezena na Technické služby k reklamaci. Jelikož reklamace stále nebyla vyřešena, byla věc na TS urgována 2. 8., přičemž bylo zjištěno, že Technické služby světla za celé dva měsíce k reklamaci neposlala. Po urgenci byla část osvětlení půjčena od TS.

 -         společenost TS NMNM nyní provádí nátěry veřejného osvětlení v obci v rámci modernizace osvětlení.

 -         na dětské hřiště byla objednána nová houpačka, která bude instalována v nejbližších dnech.

 -         na veřejné schůzi v dubnu bylo místními občany požadováno prověření možnosti instalovat na příjezdové komunikaci od NMNM rychlostní radar či jiné zařízení, jehož instalace by způsobila dodržování rychlosti vozidel v obci. Bylo příslibeno nacenění radaru a zmapování situace. Po urgenci na úřadě předsedou OV bylo sděleno, že radar dosud nebyl naceněn…