Přítomni zástupci MěÚ NMNM:

Michal Šmarda – starosta města

Stanislav Marek – místostarosta města

Petr Ptáček – odbor investic a správy majetku

 

 

 

Na úvod si vzal slovo starosta města, aby informoval o aktuálních problémech
v místní části:

 

 • - kanalizace obce: dřívější varianta odkanalizování třech místních částí současně (Rokytno, Petrovice, Hlinné) byla zastavena a nyní  se řeší pouze odkanalizování Rokytna, jelikož tato varianta by měla být schůdnější
  v získání dotace. Koncem května by mělo být známo, zda je realizace kanalizace reálná.
 • - oprava silnce mezi Rokytnem a Vlachovicemi, tzv. “devítka”: do konce června by měla být provedena oprava a dán nový povrch. Část v obce bude hrazena z rozpočtu Rokytna, část mimo Rokytno bude hradit Mikroregion Novoměstsko. Současně bude opravena komunikace
  u trafostanice u kravína.

 

Následně místostarosta doplnil požadavek ke kanalizaci, aby před realizací proběhla v místní části anketa, zda občané s novou kanalizací souhlasí.

 

Diskuze proběhla také ohledně :

 • - Arche: zatím se nedaří najít vhodné řešení, jak se stavbou naložit. Stále
  je možné, že stát sežene finanční prostředky a stavba bude dokončena, ale pouze ve chvíli, kdy bude nalezeno vhodné využití stavby.
 • - chodník v zatáčce: v zimě je průchod zatáčkou nebezpečný, někteří občané navrhovali obnovení autobusové zastávky u Penzionu Sport. Vybudování zastávky je však nereálné vzhledem k aktuálním předpisům, navíc  průchod zatáčkou zcela nevyřeší, najít vhodné řešení je velký problém.
 • - výjezd na hlavní silnici z “devítky”: stale se nedaří prosadit žádost
  o skácení dvou jasanů, které brání výhledu na hlavní silnici. I přes několik dopravních nehod se skácením nesouhlasí spolek LIPA. Jelikož však nemá sdružení v problému rozhodující slovo, je v kompetenci městského úřadu celou věc znovu projednat.
 • - rychlost projíždějících vozidel obcí: na hlavní silnici není velice často dodržována rychlost při průjezdu Rokytnem.  Zástupci MěÚ projednají vhodné řešení – instalace příčných pruhů nánosem barvy nebo radar ukazující rychlost projíždějícího vozidla. Návrh variant bude dale projednán a řešen.

 

Všem, co se schůze zúčastnili, děkujeme jak za účast, tak za zájem o dění v obci.

 

osadní výbor obce