Jak je to s kanalizací? Bude nebo nebude? Tuto otázku si v poslední době kladla spousta z nás. Na konci roku 2016 jsme v článku Vybudování splaškové kanalizace informovali o chystaném záměru, včetně podrobných situací. Začátkem roku měla proběhnout informativní schůzka občanů s místostarostou Markem a v dubnu měl být vybrán dodavatel. Ani k jednomu nedošlo, proto požádal Osadní výbor přímo zástupce Svazu vodovodu a kanalizací Žďársko a Městského úřadu o sdělení aktuálního stavu. 

Odpověď Ing. Petra Bláhy z SVK 9.5. byla následující: 

Dobrý den, 

Stavba kanalizace Rokytno je opravdu plánována již na letošní rok. V minulém roce byla přidělena dotace a byly započaty práce na prodloužení stavebního povolení, jednání s majiteli pozemků, jednání o změně stavebního povolení apod. Dále byla vypracovaná a odsouhlasená zadávací dokumentace stavby, byla poslána na Státní fond životního prostředí k odsouhlasení a bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. O všech těchto krocích je novoměstská radnice informována jak prostřednictvím pana místostarosty Marka, tak pana Hemzy.

Do konce června tohoto roku by měl být vybrán zhotovitel stavby a podepsána smlouva o dílo. Následně, tedy pokud vše dobře půjde, tak již v červenci by měly započít stavební práce, které budou trvat do příštího roku. Harmonogram stavby bude součástí výběrového řízení, takže v tuto chvíli není jasný. Je však předpoklad, že v tomto roce by se provedly práce v rámci obce a přes zimu by se dělalo propojení s Maršovicemi, aby nebyli nijak významně omezeni zemědělci na svých pozemcích.

Před započetím stavebních prací se většinou svolává setkání s občany, kterého se účastníme my jakožto investoři akce, zástupci samosprávy, vybraný zhotovitel stavby a stavební dozor. Na tomto setkání se občané seznámí s harmonogramem stavby, informacemi o přepojování svých nemovitostí na stavěnou kanalizaci a mohou se dotazovat jak zhotovitele, tak i dalších přítomných.

Prosím tedy o zaslání telefonního kontaktu na Vás, abychom se po výběru zhotovitele mohli na tomto jednání domluvit.

 

Doufám, že Vám tyto informace takto postačují, pokud ne, tak se na mne neváhejte obrátit.

 

S pozdravem

 

Ing. Petr BLÁHA

Technický pracovník

 Informace potvrdil následně rovněž místostarosta Stanislav Marek. Co je podstatné, v pátek 12.5.2017 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Limit pro cenu byl stanoven na 27 mil. Kč bez DPH, přičemž tento nesmí být překročen. Výzva k podání obsahuje větu: Nabídky, které budou obsahovat nabídkovou cenu tuto částku převyšující, budou vyřazeny pro nesplnění zadávacích podmínek.To znamená, že realizace stále ještě není jistá. Pro zájemce jsou zadávací podmínky ke stažení na stránkách zde, nebo v sekci Ke stažení. Termín pro podání nabídek je 30.5., o výsledcích budeme informovat. V případě výběru dodavatele bude v krátké době svolána schůze, budou řešeny projekty přípojek a další věci a vůbec začne pro Rokytno velmi rušné období...