Po letech neúspěšných snah nalézt smysluplné využití (viz např. článek zde) se chystá prodej areálu Arché. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zveřejnil 26.3.2018 oznámení o výběrovém řízení s aukcí, případní zájemci mohou nabídky podávat do 17.4.2018. Ve středu 4.4. se uskuteční prohlídka. Vyhlašovaná minimální kupní cena je 9,35 mil. Kč. 

  Vzhledem k velmi špatnému technickému stavu rozestavěných budov se nezdá reálné je dokončit, spíše bude nutná jejich demolice a realizace nového záměru. Zveřejněný text oznámení je níže nebo na stránkách Nabídek majetku státu.

5888/BZR/2017-BZRM

Č.j.: UZSVM/BZR/5802/2017-BZRM

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Brno

odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou

Dr. Drože 1686/26, 591 01  Žďár nad Sázavou

 

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí

čís. BZR/4/2018 a jeho podmínkách

 

na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku v katastrálním území Rokytno na Moravě.

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“), jemuž podle § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“), přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem, podle ustanovení § 21 a násl. vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu
a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, po splnění všech zákonných podmínek,

vyhlašuje dne 26. března 2018

výběrové řízení s aukcí (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „prodávaný majetek“).

 

 

I.

Prodávaný majetek

Stavba:

·      rozestav., na pozemcích parcela č. 129/1 a parcela č. 129/2, LV 1, chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna

Pozemky

·      parcela č. 129/1, výměra 1472 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, chráněná krajinná oblast – II.-IV. zóna

     Na pozemku stojí stavba: rozestav.

·      parcela č. 127/1, výměra 216 m2, druh pozemku zahrada, chráněná krajinná oblast – II.- IV. zóna, zemědělský půdní fond

·      parcela č. 128/1, výměra 16 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, chráněná krajinná oblast – II.- IV. zóna

·      parcela č. 130, výměra 207 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, chráněná krajinná oblast – II.- IV. zóna

 

Součásti a příslušenství uvedeného nemovitého majetku: vodovodní přípojka, dešťová kanalizace včetně šachet, splašková kanalizace včetně šachet, PRIS pilíř.

 

v k. ú. Rokytno na Moravě, obec Nové Město na Moravě, vedené u Katastrálního úřadu
pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou a zapsané na LV č. 60000.

     

 

 

II.

Popis prodávaného majetku

 

Stavba jedná se o rozestavený objekt novostavby, která byla povolena jako rekvalifikačně – rehabilitační středisko pro zdravotně postižené. Výstavba byla v rozestavěném stavu zastavena v roce 1997 a od té doby již nepokračovala. Budova má 3 podlaží (1. NP, 2. NP a podkroví, v části 2. NP jsou i prostory se zkosenými stropy), je postavena na členitém půdorysu skládajícím se ze šesti vzájemně komunikačně, účelově i stavebně propojených sekcí v jeden souvislý celek.  Pokud jde o rozsah rozestavěnosti – je postavené obvodové zdivo a provedeno zastřešení, otvory pro okna a dveře jsou z větší části zatlučené, pouze na několika místech se uchovala původně nově zabudovaná prosklená okna. Střecha je velmi členitá sedlová a valbová s různými výškovými úrovněmi hřebene a několika vikýři. Krytina je z betonových tašek a pozinkovaného plechu. Realizované konstrukce vykazují zjevné opotřebení.  

Objekt je neoplocen. Z přípojek inž. sítí je provedeno hlavní trubní vedení splaškové i dešťové kanalizace včetně šachet a vodovodní přípojka, rozestavěnost přípojky elektro nebyla zjištěna, pouze u budovy postaven PRIS pilíř.       

                       

Pozemky:

·                    pozemek parc. č. 129/1 – je zastavěn budovou rozestavěného objektu (tento dále malou částí stojí na pozemku parc. č. 129/2, který je ve vlastnictví města Nové Město na Moravě, užívací vztah k pozemku není upraven)

·                    pozemky parc. č. 127/1, 128/1 a 130 – tvoří jednotný funkční celek se zbývajícím majetkem, jsou to samostatně nevyužitelné díly pozemků okolo stavby.

 

Do další dokumentace mohou zájemci nahlédnout u Úřadu na kontaktní adrese dle Čl. XI. tohoto Oznámení.

Průkaz energetické náročnosti rozestavěné stavby dle zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů,
se nevyžaduje – jedná se o nedokončenou stavbu.

 

Dle mapy technických sítí E.ON vede při hranici pozemků parc. č.  127/1 a 128/1 elektrická síť. Na prodávaném majetku se mohou nacházet i jiné inženýrské sítě, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou kupujícímu bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí.

Nemovité věci se nacházejí na území III. zóny Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, vlastník nemovitých věcí musí dodržovat základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

 

Dle schváleného územního plánu města Nové Město na Moravě jsou pozemek parc. č. 127/1 a část pozemku parc. č. 129/1 zařazeny do funkčního využití „Smíšené venkovské území“, pozemky parc. č. 128/1, parc. č. 130 a část pozemku parc. č. 129/1 do funkčního využití „Občanská vybavenost“.

 

Lhůta k dokončení stavby do 31. 12. 2004 stanovená v Rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením, vydaném dne 11. 7. 2001 Městským úřadem v Novém Městě na Moravě, nebyla dodržena. Úřadu není známo, že by byla výše uvedená lhůta prodloužena.

 

III.

Prohlídka prodávaného majetku

 

Prohlídka prodávaného majetku se uskuteční na místě samém, a to:

ve středu 4. 4. 2018 v době od 1400 do 1430 hod.

 

 

IV.

Vyhlášená minimální kupní cena

 

Vyhlášená minimální kupní cena nemovitých věcí činí 9 350 000,- Kč (slovy: devětmilionů třistapadesáttisíc korun českých).

 

V.

Aukce a minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci

 

1.    Aukce se koná bezprostředně po ukončení otevírání obálek s nabídkami.

 

2.    Aukce proběhne formou podávání nabídek, jimiž se bude zvyšovat nejvyšší nabídka kupní ceny v listinné podobě dosažená ve VŘ. Minimální příhoz ke zvýšení kupní ceny pro aukci se stanovuje na částku 900 000,- Kč. Předsedající Komise si vyhrazuje právo tuto částku v průběhu aukce snížit dle vlastní úvahy.

 

VI.

Účastníci výběrového řízení

 

1.    Úřad nabízí prodávaný majetek k převodu fyzickým a právnickým osobám. Účastníkem VŘ řízení mohou být fyzické osoby nebo právnické osoby.

 

2.    Účastníkem VŘ se stává ten, kdo podal Úřadu písemnou nabídku, která splňuje náležitosti stanovené tímto Oznámením a Podmínkami výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem (dále jen „Podmínky VŘ“). Podmínky VŘ jsou nedílnou součástí tohoto Oznámení.

 

3.    Každý z účastníků VŘ může do VŘ podat pouze jednu nabídku.

 

4.    Podáním nabídky účastník VŘ akceptuje podmínky VŘ a skutečnosti uvedené v popisu prodávaného majetku.

 

VII.

Podání nabídky a doručení obálek s nabídkami

 

1.    Nabídka se podává v uzavřené (zalepené) obálce, na které musí být uvedeno označení adresáta (Úřadu) a která musí být opatřena zřetelným nápisem:

 

„Výběrové řízení s aukcí čís. BZR/4/2018 - NEOTEVÍRAT !!!“

 

2.    Obálka s nabídkou musí být Úřadu doručena od pondělí 26. 3. 2018 do úterý 17. 4. 2018,
do 9:00 hod.
včetně (dále jen „lhůta pro podání obálek s nabídkami“). Za okamžik doručení obálky s nabídkou je bez ohledu na způsob doručení považováno skutečné převzetí obálky s nabídkou podatelnou Úřadu na adrese:

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Brno

odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou

Dr. Drože 1686/26

591 01 Žďár nad Sázavou

 

3.    Obálku s nabídkou lze doručit osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence (dále jen „poštou“), kurýrní službou nebo jiným veřejným přepravcem. Za včasné podání obálky s nabídkou odpovídá účastník. Případné zdržení doručení obálky s nabídkou zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným veřejným přepravcem jde k tíži účastníka. Nabídky nelze doručit cestou datové schránky; na nabídky takto podané nebude brán zřetel.

 

 

VIII.

Složení kauce

 

1.    Podmínkou účasti ve VŘ je složení částky na úhradu části kupní ceny, kterou účastník VŘ složil na účet Úřadu (dále jen „kauce“), ve výši 935 000,- Kč. Kauci lze složit bezhotovostním převodem, a to na účet č. 6015-45423621/0710 vedený u ČNB, variabilní symbol 615180004. Jako specifický symbol uvede fyzická osoba datum narození ve formátu DDMMRRRR a právnická osoba své IČO. Kauci není možné složit v hotovosti do pokladny Úřadu.

 

2.    Kauce musí být připsána na účet Úřadu nejpozději ve lhůtě pro podání obálek  nabídkami.

 

3.    V případě opožděného připsání kauce na účet Úřadu nebude nabídka do VŘ zahrnuta. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Úřadu a uvedení variabilního a specifického symbolu ve správném tvaru je odpovědností účastníka VŘ. Případné zdržení připsání kauce na účet Úřadu jde k tíži účastníka VŘ.

 

IX.

Prezence účastníků a otevírání obálek s nabídkami

 

1.    Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v úterý 17. 4. 2018 v 9:30 hod. na odboru Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou, Dr. Drože 1686/26, 591 01 Žďár nad Sázavou, v zasedací místnosti č. 9 v prvním patře.

 

2.    Prezence účastníků začíná v 9:00 hod. a končí v 9:30 hod.

 

X.

Výběr kupujícího

 

1.    Jako jediné kritérium pro výběr kupujícího se stanovuje výše nabízené kupní ceny. Výběr kupujícího bude proveden i v případě, pokud se přihlásí pouze jeden účastník VŘ.

 

2.    Platnost kupní smlouvy uzavřené s vybraným kupujícím je podmíněna schválením příslušným ministerstvem podle § 22 ZMS. Neudělí-li příslušné ministerstvo schvalovací doložku, k převodu prodávaného majetku nedojde a VŘ tím končí.

 

XI.

Kontaktní údaje

 

Další informace o prodávaném majetku, bližší informace o povinném obsahu nabídky, podmínkách VŘ a složení kauce jsou k dispozici na webu Úřadu www.uzsvm.cz, a to v sekci „Nabídka majetku“. Pokud bude mít třetí osoba k VŘ dotaz, zašle jej písemně poštou nebo elektronicky na níže uvedenou kontaktní adresu. Úřad v písemné podobě zodpoví dotaz do 3 pracovních dnů. Dotaz i reakci Úřad zveřejní v záložce k prodávanému majetku. Dotazy lze zasílat do 3 pracovních dnů před ukončením lhůty pro podání obálek s nabídkami, dotazy doručené po této lhůtě nemusí být Úřadem zodpovězeny.

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Brno

odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou

Dr. Drože 1686/26

591 01 Žďár nad Sázavou

 

JUDr. Olga Večeřová

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Na webu Úřadu se lze registrovat k zasílání dalších nabídek prodeje majetku: https://www.nabidkamajetku.cz/Home/Subscribe.

 

 

XII.

Závěrečná ustanovení

 

1.    Úřad si vyhrazuje právo zrušit VŘ bez udání důvodu a dále odmítnout všechny předložené návrhy, a to až do doby podpisu kupní smlouvy ze své strany. Zrušení VŘ se nepovažuje za jednání ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 1 NOZ a účastník VŘ nemá právo na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 1729 odst. 2 citovaného zákona.

 

2.    Zrušení VŘ před posledním termínem pro předání nabídek Úřad uveřejní stejným způsobem, kterým vyhlásil Oznámení o VŘ a jeho podmínkách, včetně lhůt.

 

3.    Účastníci VŘ nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí ve VŘ.

 

4.    Všechny dokumenty, odesílané Úřadem dle tohoto Oznámení, budou zasílány poštou doporučeně s dodejkou do vlastních rukou na adresy pro doručování uvedené v nabídce, nebo v případě elektronického doručování prostřednictvím datových schránek na elektronické adresy uvedené v nabídce. V případě, že tyto dokumenty budou provozovatelem poštovních služeb vráceny Úřadu jako nedoručené, považuje se za den doručení takové zásilky třetí pracovní den po odeslání. Doručení do datové schránky se řídí ustanoveními zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

 

V Brně dne

 

 

 

                                                                                              Mgr. Ivo Popelka                                                                                                                         ředitel Územního pracoviště Brno

 

  

Přílohy:

·         Podmínky výběrových řízení na prodej majetku vyhlašovaných Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

·         Informace pro účastníky výběrového řízení a veřejnosti k průběhu aukce.

·         Nabídka a prohlášení účastníka výběrového řízení - fyzické a právnické osoby.

·         Návrh kupní smlouvy na nemovité věci

·         LV č. 60000 pro k. ú. Rokytno na Moravě

.

 

Vyvěšeno:

 

 

Sejmuto: